Inga produkter tillagda!

Köp en produkt så ser det lite roligare ut här ;)

Våra policys

Miljöpolicy

INSEMO AB är varsamma mot miljön!

Vår verksamhet med försäljning, installation och service av vitvaror har lång livslängd och kommer att användas av våra kunder långt in i framtiden. Ansvar, kompetens och mätbara mål utgör därför grunden i vårt miljöarbete. Genom välutbildad personal och tydlighet i kommunikation med våra kunder kan vi hjälpa till med bra miljöval, sortering av emballage och förbättra resurshushållningen.

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet vad avser miljön och drar nytta av våra erfarenheter. Genom utbildning och information ska våra medarbetare känna miljöansvar i verksamhetens alla grenar. Kompetens och engagemang är viktiga tillgångar som skall tas till vara i vårt arbete för en bättre miljö.

Ett handlingsinriktat miljöprogram arbetas med inom företaget. Vi ska påverka våra underleverantörer och leverantörer för att nå miljöförbättringar. Genom ökad kompetens och medvetenhet kan vi i samarbete med våra kunder arbeta för att förbättra vårt miljöarbete enligt egna uppställda mål. Vi ska tillsammans med våra underentreprenörer arbeta med miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi ska klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.

INSEMO AB ska värna om en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet ska genom fortlöpande kontroll och tillsyn av verksamheten inom alla ansvarsområden identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem, så att vår verksamhet bedrivs enligt de tekniska och sociala krav som kännetecknar en god arbetsmiljö.

Våra medarbetare ska ha möjlighet att påverka den egna situationen och medverka i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en god miljö.

Genom rapportering av tillbud och olyckor ska vi vidta åtgärder för att minimera olyckorna. Beredskapsplaner ska upprättas om fara finns för en eventuell miljöolycka.

Vi ska klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.

INSEMO AB ska utvecklas med omvärldens krav.

Vi ska fortsätta förbättra kunskapen om material och tillverkningsprocesser av produkter vi säljer och använder i verksamheten.

Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi ska sträva efter att minska eget avfall, samt förbättra omhändertagandet av det avfall som ändå uppkommer. Genom sortering av avfallet ska vi hjälpa till att effektivisera energi- och el-hushållningen. Vi ska sträva efter öppna och goda relationer i miljöarbetet med anställda, leverantörer, myndigheter och kunder. Informationen ska vara saklig och öppen. Genom en öppen dialog stimulerar vi utvecklingen till nytta för såväl miljön som för INSEMO AB.

Kvalitetspolicy

Insemo AB skall förvalta kundernas förtroende genom att leverera service och tjänster enligt fastställda och överenskomna krav.

Företagets utförda uppdrag skall kännetecknas av ett välgjort arbete med en riktning av ständig förbättring. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Insemo AB skall:

• Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet

• Ha rätt kompetens och utbildning för de uppdrag företaget åtar sig

• Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive uppdrag

• Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet

• Ge ett gott intryck och inge förtroende

• Genomföra vårt arbete med engagemang, med hjälp av rätt kompetens och bra rutiner

• Utforma våra uppdrag så att de ger bästa förutsättningar för kundens verksamhet

• Systematiskt arbeta med egenkontroll och förebyggande arbete som metod för ständiga förbättringar av system, rutiner, mallar och dokument.

Vill du ha mer information?

magnus_kallberg.jpg

Magnus Kallberg, VD

Telefon: 0705-222442
E-post:

Låt oss kontakta dig!